สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคาฯ นี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
อาคารอารีย์ ฮิลส์ (ชั้น 20) เลขที่ 428 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2265 5468
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง