เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบ ได้แก่

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจาก 14 หน่วยงานเป็นคณะทำงานดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
  • ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวมพื้นที่ คทช. มีเป้าหมายทั้งหมด 1,442 พื้นที่ ใน 70 จังหวัด เนื้อที่กว่า 5.7 ล้านไร่ และได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จำนวน 185 พื้นที่ 62 จังหวัด โดยมีหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ บูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. โดยได้รับงบประมาณรวม 146.207 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกรอบภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการส่งเสริมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
    สำหรับแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในปี 2565 ได้คัดเลือกพื้นที่ คทช.ที่เป็นเป้าหมายจำนวน 30 แห่ง เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ จัดทำระบบดินและน้ำให้มีคุณภาพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุนวัสดุการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเป็นสถาบันเกษตรกร โดยนำระบบสหกรณ์เข้ามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตและการดำเนินธุรกิจร่วมกันของคนในชุมชน

จากนั้นมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับผลการศึกษาของคณะทำงานศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้กรอบแนวทาง 3S ได้แก่ 1. Sufficiency Economy การแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง โดยใช้วิธีการสหกรณ์ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. Social Business สร้างความเข้มแข็งและเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม และ 3. Sustainable Development Goals (SDGs) การพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและจัดการกันเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึง กรอบตัวชี้วัด 6 ด้าน และกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร ปี 2565 - 2570 พร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และร่วมหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก: กรมส่งเสริมสหกรณ์ https://www.cpd.go.th/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation