การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรก ...

โดย นางอภิญญา นราธนากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ กองที่ดินของรัฐ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 25621 มาตรา 10 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยมีมาตรการของ คทช. เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ให้การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรก ประกอบด้วย เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซึ่งลงวันที่ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือพยานหลักฐานอื่นนอกจากนี้ เช่น แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) พยานบุคคล พยานวัตถุ เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่ามีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอื่นนั้น2

ภาพถ่ายทางอากาศที่นำมาใช้ในการอ่าน แปล ตีความเพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เป็นภาพถ่ายทางอากาศคู่ซ้อนของกรมแผนที่ทหาร โดยกองบินถ่ายภาพทางอากาศให้บริการภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบกระดาษ (Bromide) ไดอะพอซิตีฟ (Diapositive) และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital) ที่มีการบินถ่ายภาพทางอากาศ ในปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงข้อมูลในอดีตที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดิน3  ซึ่งรายละเอียดการบินถ่ายภาพจะแสดงอยู่ที่ขอบของภาพถ่ายทางอากาศ

ตัวอย่างภาพถ่ายทางอากาศ

ปัจจุบันการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาร่องรอยการทำประโยชน์หรือเพื่อหาตำแหน่งและขอบเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งมีการกำหนดการใช้ภาพถ่ายทางอากาศแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศและประเภทที่ดินของรัฐ ดังนี้

ตารางที่่ 1 การกำหนดการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

โดยภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ใช้ในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย

ตารางที่่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ใช้ในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

ตัวอย่างการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่่ 3 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปการใช้ภาพถ่ายทางอากาศได้ ดังนี้

กรณีที่ 1 เป็นการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาร่องรอยการทำประโยชน์บริเวณที่ดินของรัฐประเภทที่มีการประกาศสงวนหวงห้าม ในปี พ.ศ. 2484 โดยอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายภาพไว้เป็นครั้งแรกภายหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 1 ปี พ.ศ. ซึ่งกรมแผนที่ทหารสามารถให้บริการภาพถ่ายทางอากาศโครงการ WWS ที่ทำการบินถ่ายภาพเมื่อปี พ.ศ. 2495 – 2499

กรณีที่ 2 เป็นการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาร่องรอยการทำประโยชน์บริเวณที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่เกิดขึ้นโดยสภาพ โดยอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายภาพไว้เป็นครั้งแรกภายหลังจากการเป็นที่ดินของรัฐ จำนวน 3 ปี พ.ศ. โดยภาพถ่ายทางอากาศโครงการแรกควรเป็นโครงการ WWS แต่ด้วยกรมแผนที่ทหารไม่สามารถให้บริการภาพถ่ายทางอากาศโครงการ WWS ในพื้นที่ภาคใต้ จึงอ่านภาพถ่ายทางอากาศโครงการถัดไป ได้แก่ โครงการ VAP-61 ที่ทำการบินถ่ายภาพเมื่อปี พ.ศ. 2509 – 2513 ภาพถ่ายทางอากาศโครงการที่สองที่ดำเนินการควรเป็นโครงการที่ถ่ายภาพหลังปี พ.ศ. 2506 ซึ่งเป็นปีที่ออก น.ส.3 จึงอ่านภาพถ่ายทางอากาศโครงการ N.S.3 ที่ทำการบินถ่ายภาพเมื่อปี พ.ศ. 2515 - 2522 และภาพถ่ายทางอากาศโครงการที่สามที่ดำเนินการควรเป็นโครงการที่ถ่ายภาพหลังปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นปีที่ี่ออก น.ส.3 ก. จึงอ่านภาพถ่ายทางอากาศโครงการกรมที่ดินกิจการร่วมค้าที่ทำการบินถ่ายภาพเมื่อปี พ.ศ. 2529 - 2544

อย่างไรก็ตาม การใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ นอกจากจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศและประเภทที่ดินของรัฐแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร ตลอดจนความคมชัด หรือความชำรุดของภาพถ่ายทางอากาศด้วยเช่นกัน


อ้างอิง

1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 49 ก (14 เมษายน 2562)

2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ. (2565). คู่มือการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ, หน้า 114.

3 กรมแผนที่ทหาร. (2561, เดือนมกราคม – มิถุนายน). โครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร กองบินถ่ายภาพทางอากาศ. วารสารแผนที่. ปีที่ 38 (ฉบับที่ 1) : 30 – 38.


Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint