โดย นายอนุวัตร จินตกสิกรรม1

นางสาวพัทธนันท์ คล้ายกระแส2

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิจัยและวิเคราะห์มาตรการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและมีความเป็นสากล อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมไทยมีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย มีสันติวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่3

  1. เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยใช้แนวทางสันติวิธี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย
  2. เพื่อให้คนในชาติได้รับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมไปกับเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมของคนในชาติ
  3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย และการดำเนินการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อให้มีการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมายในระยะ 5 ปีของแผนปฏิบัติการฉบับนี้ คือ คนในชาติที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ประกอบด้วย (1) กลุ่มที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง (2) กลุ่มที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ราบ (3) กลุ่มที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานตามหมู่เกาะหรือชายฝั่งทะเล และ (4) กลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ไว้ 4 แนวทาง ดังนี้

  • แนวทางการดำเนินการที่ 1 การเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยสันติวิธีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
  • แนวทางการดำเนินการที่ 2 การส่งเสริมให้คนในชาติได้รับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชาติในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ยั่งยืน
  • แนวทางการดำเนินการที่ 3 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางการดำเนินการที่ 4 การทบทวนความเหมาะสมของแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดรับต่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการบริหารจัดการของภาครัฐได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สำหรับกลไกการบริหารจัดการของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 2 กลไกหลัก ได้แก่

  1. กลไกภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผ่านกลไกระดับนโยบาย ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกลไกระดับอำนวยการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (อบ.พว.) และคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (อปก.พว.)
  2. กลไกการปฏิบัติ ซึ่งได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จำแนกตามแนวทางการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ โดยแบ่งเป็น (1) กลไกตามแนวทางการดำเนินการทั้ง 4 แนวทาง ซึ่งกำหนดให้มีหน่วยงานในส่วนกลาง ทั้งระดับกระทรวงและระดับกรมที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ (2) กลไกระดับพื้นที่ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งกำหนดให้มีหน่วยงานในส่วนกลางระดับกระทรวงเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีจังหวัด/หน่วยงานในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 กลไกตามแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติการฯ
ตารางที่ 2 กลไกระดับพื้นที่ของแผนปฏิบัติการฯ

จากรายละเอียดและสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้างต้น พบว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมรับผิดชอบแนวทางการดำเนินการที่ 4 ในกลยุทธ์ที่ 3 ภายใต้แนวทางการดำเนินการดังกล่าว ที่ได้กำหนดให้ “เร่งรัดกระบวนการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) การสำรวจเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาตรการทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม”4 ซึ่งในประเด็นนี้ สคทช. ได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ รับผิดชอบการดำเนินการในประเด็นนี้ของแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังได้กำหนดรายละเอียดและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สคทช. ไว้ในระดับกลยุทธ์ภายใต้แนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติการฯ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุให้ สคทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือหน่วยงานร่วมรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนก็ตาม เช่น แนวทางการดำเนินการที่ 1 ในกลยุทธ์ที่ 4 ที่กำหนดให้ “สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา อาทิ การจัดสรรที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ โดยอาศัยกระบวนการยุติธรรม และการระงับข้อพิพาทตามแนวทางสันติวิธี ตลอดจนอาศัยความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการจากผู้รู้หรือผู้นำทางจิตวิญญาณในพื้นที่” และแนวทางการดำเนินการที่ 2 ในกลยุทธ์ที่ 3 ที่กำหนดให้ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชาติในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความหลากหลาย ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่า โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ อาทิ การให้คนอยู่ร่วมกับป่า ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และผลประโยชน์แห่งชาติ ด้วยจิตสำนึกและความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ รวมทั้งการรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและต่อผู้อื่น” และกลยุทธ์ที่ 4 ที่กำหนดให้ “ส่งเสริมการจัดระเบียบพื้นที่ จัดถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ทำกินตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้มีทางเลือกทางอาชีพที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการรักษาความมั่นคง โดยการจัดโครงการที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่ เช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโครงการยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เนื่องจาก คทช. ได้กำหนดให้มีนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน รวมถึงได้กำหนดให้มีมาตรการและกลไกในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนสำหรับเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

จะเห็นได้ว่า แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สมช. ได้กำหนดให้ สคทช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมรับผิดชอบการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฉบับนี้ถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2580) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึงภารกิจ หน้าที่ และอำนาจของ สคทช. ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของ สคทช. กับนโยบายและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน


อ้างอิง

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (2566). แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570).

4 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย, หน้า 80.


Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint